Herroepingsrecht voor consumenten
(consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.)

Annuleringsbeleid Rechten

Herroepingsrecht
U heeft het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen, mits u in het kader van een uniforme bestelling één of meerdere goederen heeft besteld en deze uniform worden geleverd

- waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen, mits u in het kader van één bestelling meerdere goederen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd;

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen (Clicgear Europe BV, Klaproosstraat 4, 6641 AR Beuningen, telefoonnr.: +31 850601654, e-mailadres: europe@clicgear.com) van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of een e-mail). U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.


Gevolgen van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, moeten we u alle betalingen betalen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan dat door ons wordt aangeboden, de goedkoopste hebt gekozen standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen. Voor deze terugbetaling worden dan kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U heeft de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, terug te sturen of te overhandigen aan ons of aan Midl Bijsterhuizen 1154, 6546 AS Nijmegen, Nederland. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een onderzoek naar de kwaliteit, kenmerken en werking van de goederen niet te wijten is aan de noodzakelijke behandeling ervan.


Redenen voor uitsluiting of vervalrondes voor uitsluiting of uitsterven

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument relevant is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum spoedig zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.


Bij contracten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering, indien de verzegeling na levering is verbroken;
- voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
- voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling wordt verbroken nadat de levering is verwijderd.Voorbeeld herroepingsformulier

(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
- Aan Clicgear Europe BV, Klaproosstraat 4, 6641 AR Beuningen, e-mailadres: europe@clicgear.com :
- Ik/ wij (*) herroep hierbij het door mij/ ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*) / ontvangen op (*)
- Naam consument(en)
- Adres van de consument (en)
- Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier)
- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.